Servis

Dokončením realizace díla a uplynutím záruční lhůty naše služby nekončí.

Požárně bezpečnostní zařízení podléhají dle platné legislativy povinným pravidelným kontrolám provozuschopnosti a revizím, případně zkouškám funkce. Zajišťování těchto zkoušek v požadovaných termínech je povinností provozovatele, tedy našeho zákazníka.

Všechny tyto úkony pro naše zákazníky zajišťujeme buď vlastními silami nebo formou subdodávek.

Stejně tak zajišťujeme servisní zásahy na těchto zařízeních, ať již se jedná o zařízení realizovaná naší společností nebo převzatá po jiných dodavatelích.

Pro zajištění poskytování těchto služeb nabízíme našim zákazníkům sepsání servisní smlouvy, která jim zajišťuje uskutečnění potřebných kontrol, oprav a úprav zařízení a stabilní cenu za tyto služby. Zároveň naše společnost sepsáním této smlouvy přebírá odpovědnost za hlídání termínu provedení kontrol. Plánování konkrétního dne jejich provedení je tedy iniciováno z naší strany.