Projekce

Projekce je první krok v realizaci požárně bezpečnostního zařízení (dále jen PBZ).

Primární dokumentací PBZ je projekt požárně bezpečnostního řešení (dále jen PBŘ). Ten rozděluje objekt na jednotlivé požární úseky, určuje požární odolnost stavebních konstrukcí a odstupové vzdálenosti, stanovuje množství a šířky únikových cest, množství a druh hasebních prostředků, definuje požadavky na instalaci požárně bezpečnostních zařízení.

Na základě PBŘ se zpracovává projektová dokumentace jednotlivých PBZ, jako jsou:

HZ – hasicí zařízení. Jedná se o zařízení, které má za úkol likvidaci požáru nebo jeho uvedení pod kontrolu. Typicky se jedná o zařízení využívající jako hasivo vodu, pěnu, nebo prášek. V některých případech (typicky rozvodny nebo serverovny) se používá jako hasivo oxid uhličitý (CO2), inertní plyn (dusík nebo argon), případně jejich směs, nebo chemické (také nazývané čisté) hasivo. Jejich výhoda spočívá v tom, že nepoškodí zařízení jištěného prostoru. Vzhledem k nutnosti určité koncentrace v daném prostoru se nehodí pro hašení velkých hal a venkovních prostor.

ZOTK (ZOKT) – zařízení pro odvod tepla a kouře (někdy též SOZ – samočinné – nebo NSOZ – nesamočinné odvětrávací zařízení). Používá se zejména ve spojení s únikovými cestami a jeho úkolem je z těchto cest odvádět kouř a teplo, aby nebyly ohroženy životy nebo nebyla ztížena orientace unikajících osob, stejně tak se ale používá v jištěných prostorách, aby byl odvodem spalin a tepla usnadněn zásah hasičských jednotek.

EPS – elektrická požární signalizace. Zařízení, které má detekovat požár a o jeho vzniku uvědomit jak obsluhu signalizace, tak následně osoby v objektu, případně pak i příslušnou jednotku HZS (hasičského záchranného sboru). Jejím účelem tedy není případný požár uhasit ale upozornit na jeho existenci a zajistit tak včasnou evakuaci osob z objektu a snížit tak riziko případných ztrát na životech.

V jednotlivých požárních úsecích mohou být použita všechna zařízení, kombinace některých, pouze jedno nebo dokonce žádné zařízení. Zpracovává se tedy vždy pouze dokumentace těch zařízení, která jsou požadována a pouze v požadovaném rozsahu.

PD se zpracovává v několika stupních dle jejich určení, které určuje jejich podrobnost:

DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato PD je nejjednodušší, jednotlivá PBZ jsou zde většinou vyznačena formou šrafování jednotlivých jištěných prostor.

DSP – dokumentace pro stavební povolení. Zde jsou již jednotlivá PBZ rozpracována v předpokládaném rozsahu.

DPS – dokumentace pro provedení stavby. V této PD jsou již jednotlivá PBZ rozpracována do stavu umožňujícího jejich realizaci, a to včetně dimenzí – z takovéto PD je již možné zpracovat podrobnou kalkulaci pro cenovou nabídku realizace. Před samotnou realizací by měla být tato PD koordinována s ostatními profesemi, aby nedošlo dodatečně ke kolizím a vzniku vícenákladů.

Dílenská dokumentace. Zpracovává realizační firma – jedná se rozkreslení jednotlivých součástí pro zajištění jejich výroby.

Dokumentace skutečného provedení. Zpracovává opět realizační firma – jedná se o dokumentaci pro provedení stavby se zanesením úprav provedených v průběhu realizace. Tato PD by měla odpovídat skutečnému provedení zařízení.

Dokumentace PBŘ je zpracovávána již od počátku podrobně, protože bez této úrovně zpracování by nebylo možno bezpečně určit všechny požadavky.