Služby PO a BOZP

Mnoho lidí chápe služby PO a BOZP jako nutné zlo, které je obtěžuje a zatěžuje finančně. Málokdo si uvědomuje, že poskytování těchto služeb je vždy ve prospěch jejich příjemce. Jak je to možné?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – zkráceně BOZP – je souhrn normativních opatření pro zajištění maximální možné bezpečnosti zaměstnanců a rovněž ochranu jejich zdraví při práci. Není to tedy jen ono nudné a obtěžující školení. Do této kategorie spadá i stanovení rizik vyplývajících z konkrétních prací a konkrétních pracovišť a samozřejmě rovněž opatření, která tato rizika snižují nebo zcela eliminují. Nejdříve je nutné důkladně analyzovat pracoviště a vykonávanou práci a stanovit všechna možná rizika pro osoby, které práci vykonávají nebo by mohly být riziku vystaveny při procházení kolem tohoto pracoviště (odlétající úlomky, pád předmětu z výšky apod.). Poté se stanoví opatření, která tato rizika omezí (vhodné pracovní oblečení a obuv, odpovídající ochranné prostředky – brýle, rukavice, ohrazení pracovního prostoru, maximální doba nepřetržitého výkonu této činnosti a další). Zavedením těchto dokumentů do praxe a následným školením zaměstnanců, které je se závěry těchto dokumentů seznámí, se snižuje riziko úrazu či poškození zdraví zaměstnanců, což sekundárně snižuje finanční ztráty zaměstnavatele způsobené případnou pracovní neschopností zaměstnance. Součástí služeb v této oblasti je i případné řešení pracovních úrazů.

A nyní z jiného soudku:

Požární ochrana – zkráceně PO – je souhrn normativních opatření pro maximální snížení rizik vzniku požáru, v případě jeho vypuknutí pak primárně k ochraně osob, sekundárně pak k ochraně majetku. Jednotlivé prostory musí byt zařazeny do správné kategorie dle nejrůznějších kritérií (např. účel a plocha daného prostoru, vykonávaná činnost, množství skladovaných hořlavých látek, počet osob vyskytujících se v daném prostoru), z čehož se pak stanovuje požární odolnost stavebních konstrukcí, počet a šířka únikových cest, množství potřebných hasebních prostředků, nutnost vybavení daného prostoru požárně bezpečnostními zařízeními, zřízení požárních hlídek a dalších požadavků. Uvedením těchto dokumentů do praxe a následným školením zaměstnanců se snižuje riziko požáru a ztrát na životech a majetku při jeho vypuknutí.

V rámci poskytování služeb PO a BOZP se dokumenty vzešlé z těchto procesů průběžně kontrolují a revidují, případně aktualizují a kontroluje se i dodržování jejich požadavků. Zároveň osoba poskytující tyto služby zastupuje organizaci, které služby poskytuje, v jednání s oprávněnými institucemi.